Публічна оферта

 

ДОГОВІР

про реалізацію, бронювання, повернення квитків та надання послуг сайтом Театру

 

Цей Договір адресований ДП «Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка»  (надалі також Театр) фізичним особам (надалі також Глядач, Користувач, Ви/Вас), є офіційною публічною пропозицією у відповідності до статей 634, 641 Цивільного кодексу України та регулює відносини щодо замовлення, придбання, резервування Квитків з використанням Сайту, повернення Квитків, а також відносин, що виникають в процесі публічного виконання та публічного показу театральних постановок.

Перед тим, як скористатись послугами Театру, а також послугами, що доступні на Сайті, просимо Вас уважно ознайомитися з умовами, викладеними далі.

 

ВИЗНАЧЕННЯ

Акцепт  — повна й безумовна згода Користувача з усіма положеннями цього Договору та додатків до нього (за наявності) без застережень та винятків. Акцептом вважається факт використання Сайту, вчинення Користувачем дій, що свідчать про намір одержати доступ до послуг Театру онлайн, споживання Користувачем послуг Театру та використання Сайту після внесення будь-яких змін до цього Договору та/або Додатків до нього.

Анулювання  — видалення Квитків із Замовлення з автоматичним переведенням їх у вільний продаж. Замовлення, не оплачене в Період дії бронювання, анулюється автоматично по закінченні Періоду дії бронювання (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на Сайті).

Бронювання  — сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем та передбачає оплату протягом тривалого але визначеного строку. 

Період дії бронювання  — період часу з моменту оформлення Замовлення протягом якого обрані Користувачем квитки зарезервовані за цим Користувачем та недоступні для придбання іншим особам.

Замовлення  — належним чином створений на Сайті запит самостійно обраних Користувачем одного або кількох Квитків на один або кілька Заходів та об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером що передбачає закріплення обраного Квитка (-ів) за конкретним Користувачем. Замовлення може передбачати повну оплату Квитків в момент його створення, або оплату протягом відведеного для цього строку (Бронювання). Неоплачене Замовлення скасовується після спливу строку, відведеного на його оплату.

Театральна постановка — твір театрального мистецтва, створений на основі драматургічного, музично-драматургічного або літературного твору, що має єдиний задум та конкретну назву, організатором та/або розповсюджувачем квитків на який є Театр.

Захід — показ Театральної постановки чи іншого твору в конкретно визначений час та конкретно визначеному місці.

Володілець персональних даних —  фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Згода суб'єкта персональних даних  —  будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Користувач  — фізична особа,  яка користується можливостями Сайту для одержання послуг Театру, звернулась у встановленому цим Договором порядку до Театру для отримання послуг з бронювання, придбання чи повернення Квитків, перегляду Заходів Театру. Користувач може бути також Покупцем.

Система  — автоматизована інформаційна система Театру – програмний комплекс, призначений для ведення квиткового господарства та забезпечення обліку операцій з продажу та резервування (бронювання) Квитків, що складається з web-порталу і внутрішньоофісної системи автоматизації бізнес-процесів, що відповідає вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Квитком (у тому числі Електронним квитком), а також забезпечує при заповненні бланка Квитка (у тому числі Електронного квитка) і випуску Квитка (у тому числі Електронного квитка) дотримання унікальних серії та номера квитка (у тому числі Електронного квитка). 

Квиток  — документ створений (виданий) Театром, що засвідчує право Користувача  на одноразове відвідування Заходу та містить наступні обов’язкові реквізити: найменування, дату, час, місце проведення Заходу, місце (сектор, ряд і інше), Ціну Квитка, унікальний для кожного Квитка ідентифікатор (кодоване зображення (штрих-код, дот-код тощо), що формується Системою), а також може містити додаткову інформацію правового або технічного характеру. 

Квиток на бланку — Квиток придбаний у Точці продажу, (друкована стандартна форма), що затверджений “Інструкцією з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах”.

Електронне зображення квитка — інформація, що формується в Системі під час випуску Квитка і містить графічне зображення реквізитів та ідентифікатора квитка, придатна для друку на принтері або для перегляду та сканування на іншому електронному пристрої споживача, при цьому всі реквізити, що містяться на електронному зображенні квитка, відповідають реквізитам електронного квитка, на підставі якого сформоване електронне зображення.

Електронний квиток — Квиток, придбаний через Сайт, упорядкована сукупність даних, сформована Системою, що включає значення реквізитів квитка, які однозначно описують і підтверджують право на відвідування заходу, а також містить номер Замовлення, прізвище та ім'я Користувача, що оформив відповідне Замовлення (придбав Квиток).

Ціна квитка — вартість відвідування Заходу відповідно до схеми розподілу місць глядацької зали за ціновими категоріями, що зазначається на Квитку.

Зал — приміщення призначене для проведення Заходу.

Місце  — означає місце в Залі (за наявності індивідуально визначеного місця).

Точка продажу — каса Театру яка здійснює облік та реалізацію Квитків на Заходи Театру.

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Розповсюджувач Квитків — працівник, який працює за трудовим договором з Театром, або юридична особа, або фізична особа – підприємець, з якими укладено договір про розповсюдження квитків (електронних квитків) та які їх розповсюджують.

Сайт — сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси) www.opera.com.ua разом з усіма сторінками, субдоменами, а також сайтами-субдоменами Сервісів Сайту: tickets.opera.com.ua та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується: (І) відображення інформації для Користувачів про Послуги/Додаткові послуги; (ІІ) надання технічної можливості створення та оплати Замовлення.

Суб'єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОРУ

1.1. Цей Договір містить важливу інформацію щодо використання Сайту, одержання доступу до послуг Театру за допомогою Сайту, та важливу інформацію і застереження щодо надання послуг Театром.

1.2. Договір регламентує умови і порядок надання послуг Театру з резервування, оформлення, продажу Квитків на Заходи за допомогою технічних можливостей Сайту та повернення Квитків, умови та правила відвідування Заходів Театру, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Театру і Глядача. 

1.3. Доступ до Сайту та послуг, що надаються через Сайт надаються за принципом “як є”. Театр не гарантує постійну доступність Сайту, а також, що послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Користувачів або будь-яких інших осіб.

1.4. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень цього Договору, Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Сайту. Не згода з положеннями цього Договору не позбавляє Глядача права доступу до театрального мистецтва у встановленому законодавством порядку. Продовжуючи використання Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з усіма положеннями цього Договору.

1.5. Будь-які правила, політики та повідомлення Театру (які пов’язані та можуть виникати на підставі умов цього Договору, бути доступними на Сайті чи надсилатися в електронних повідомленнях чи sms повідомленнях), є невід’ємною частиною цього Договору.

1.6. Акцепт Договору. Якщо Ви (І) продовжуєте користуватися Сайтом (отримуєте доступ чи повторний доступ до Сайту), та/або (ІІ) створюєте Замовлення чи Бронювання та/або (ІІІ) заповнюєте будь-які форми на Сайті (ІV) направляєте запит у Службу підтримки, (V) залишаєте відгук на Сайті, чи надсилаєте повідомлення на електронну пошту, вказану на Сайті, Ви:

 • безумовно, повністю та без будь-яких змін приймаєте умови, викладені у цьому Договорі, а саме здійснюєте Акцепт оферти та розумієте наслідки використання Сайту;
 • підтверджуєте, що ознайомлені з умовами цього Договору та надаєте свою згоду діяти з урахуванням його умов при користуванні Сайтом, створенні Замовлень, одержанні доступу до інших послуг Театру та у випадку порушень положень вказаного Договору, погоджуєтеся, що Театр має право вживати всіх необхідних заходів для усунення порушень та захисту своїх порушених прав відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

1.7. Акцепт також підтверджує надання згоди Користувачем на збір та обробку персональних даних відповідно до умов захисту персональних даних (політики конфіденційності).

 

2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Умовами надання Послуг Користувачу є:

 • ознайомлення Користувача з умовами цього Договору та їх прийняття;
 • дотримання Користувачем умов цього Договору;
 • наявність у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання послуг онлайн.

 

3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Оформлюючи Замовлення на Сайті, Користувач зобов'язаний надати достовірну та повну інформацію про свої прізвище, ім’я та по батькові. Коректно та повному обсязі заповнити всі необхідні поля відповідної форми, включаючи але не обмежуючись: прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону.

3.2. Перелік даних (поля відповідної форми), необхідних для створення Замовлення на Сайті може бути змінений Театром на власний розсуд.

3.3. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при заповненні відповідної форми інформації.

3.4. Квитки, включені Користувачем до Замовлення закріплюються за Користувачем та недоступні до продажу іншим особам протягом 45 хвилин з моменту обрання відповідних Квитків.

3.5. Якщо протягом 15 хвилин з моменту обрання відповідних Квитків, Користувач не оплачує Квитки або Бронювання, таке Замовлення автоматично анулюється, а обрані Квитки повертаються до продажу.

3.6. У випадку, якщо Користувач (навмисно/випадково або з незалежних від нього причин) втратив доступ до Замовлення та/або Сайту, Замовлення може бути анульоване Системою автоматично з моменту втрати доступу Користувачем.

3.7. При оформленні Замовлення категорично забороняється:

 • Вводити недостовірні (фейкові, вигадані) дані;
 • Здійснювати доступ до Сайту з використанням віртуальної приватної мережі (VPN).

3.8. Систематичне оформлення Замовлень Користувачем без їх подальшої оплати свідчить про те, що дії Користувача не спрямовані на реальне одержання послуг Театру. Користувач усвідомлює та погоджується, що такі цілеспрямовані дії направлені на перешкоджання доступу інших осіб до театрального мистецтва, а також на перешкоджання веденню господарської діяльності Театру.

3.9. У випадку здійснення Користувачем дій вказаних у п. 3.8., Театр має право здійснювати заходи направлені на захист законних прав громадян щодо доступу до театрального мистецтва, а також власної господарської діяльності, в тому числі але не обмежуючись:

 • Заборонити Користувачу доступ до Сайту або окремих сторінок Сайту;
 • Відмовити Користувачу в доступі до послуг Бронювання та купівлі Квитків через Сайт;
 • Звернутись до правоохоронних органів або до суду з метою припинення такої діяльності та притягнення Користувача до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності у встановленому законодавством порядку.

 

4. БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ

4.1. Бронювання Квитків за допомогою Сайту або в Точці продажу є окремою додатковою та платною послугою. Вартість Бронювання визначається Театром та складає 10% вартості від кожного Квитка у Замовленні. Вартість бронювання не входить до вартості квитка.

4.2. Вартість Бронювання сплачується Користувачем при його оформленні.

4.3. Вартість Квитка або Квитків, що резервуються сплачується Користувачем протягом Періоду бронювання та може бути здійснено онлайн через Сайт або в Точці продажу.

4.4. Бронювання є послугою і споживається в процесі її надання. У випадку неоплати Користувачем Квитків протягом Періоду бронювання, кошти сплачені за Бронювання не повертаються.

4.5. За 24 годин до початку Заходу послуга Бронювання стає недоступною, усі неоплачені Бронювання автоматично анулюються.

4.6. Термін дії забронюваного Замовлення може складати - від 1 до 72 годин, в залежності від дати бронювання та дати початку Заходу.

 

5. ОПЛАТА ЗАМОВЛЕННЯ, ПРИДБАННЯ КВИТКІВ

5.1. Покупець самостійно обирає зручний для себе метод оплати Замовлення серед можливих і доступних на Сайті на момент оплати. Методи та способи оплати, які не передбачені та недоступні на Сайті для здійснення та підтвердження оплати не приймаються. 

5.2. Театр має право надавати Вам як один, так і кілька варіантів методів оплати Замовлення а також має право в будь-який час і на свій розсуд змінювати/видаляти будь-які методи оплати на Сайті без зобов'язання будь-яких повідомлень і внесення змін до цього Договору.

5.3. Визначення ціни Квитків, а також вартості платних послуг здійснюється Театром з врахуванням економічно обґрунтованих витрат на проведення Заходу та/або надання відповідних послуг.

5.4. Загальна вартість Замовлення не включає комісію платіжної системи у випадку наявності такої та сплачується Користувачем.

5.5. Покупець самостійно обирає зручний для себе метод оплати Замовлення серед можливих і доступних на Сайті.

5.6. Підтвердженням придбання Квитка є Електронний квиток, а також квитанція платіжної системи, а у випадку оплати Бронювання – квитанція платіжної системи, а також електронний документ з реквізитами послуги за якими Користувач може викупити зарезервований Квиток. Вказані електронні документи надсилаються Користувачу на електронну пошту, вказану ним під час заповнення відповідної форми при оформленні Замовлення.

5.7. Після здійснення оплати Користувачу також може надсилатися SMS-повідомлення з номером Замовлення.

5.8. Користувач зобов’язується зберігати в таємниці та не розголошувати третім особам реквізити Електронного квитка  (код і графічний штрих-код), забезпечити його належний захист від копіювання, розмноження та неправомірного використання третіми особами.

5.9. У випадку, якщо зміст Електронного квитка або зображення електронного квитка було скопійовано третіми особами в наслідок дій або бездіяльності Користувача, це розцінюється як фізична втрата, що може мати наслідком недопущення такого Користувача на Захід.

 

6. ЕЛЕКТРОННІ КВИТКИ. КВИТКИ НА БЛАНКУ. ДІЙСНІСТЬ КВИТКА. КОНТРОЛЬ КВИТКА.

6.1. Квиток підлягає безпосередньому пред'явленню на контроль при вході в Зал. Електронний квиток також може бути пред’явлений Покупцем у роздрукованому вигляді або у вигляді зображення зі штрих-кодом з екрану мобільного пристрою.

6.2. Копії та/або ксерокопії Квитка чи підроблені документи створені Користувачем або третіми особами, навіть за умови, що вони містять зображення електронного квитка не є Квитком та не дають право на відвідування Заходу.

6.3. Підроблені та/або спотворені Квитки, тобто такі, що містять обов’язкові для Квитка реквізити але містять ознаки редагування тексту, в тому числі але не обмежуючись такі, що містять сторонню інформацію, включаючи торгові найменування, торгові знаки третіх осіб, інформацію про сервісні збори сторонніх сервісів - не дають права на відвідування Заходу.

6.4. Квитки придбані у третіх осіб, що не є Розповсюджувачами Квитків не дають права на відвідування Заходу. Театр не несе відповідальності за дії третіх осіб, що не є Розповсюджувачами квитків але здійснюють перепродаж Квитків та/або створюють підроблені Квитки чи спотворюють Квитки та/або порушують вимоги щодо дійсності Квитка.

6.5. У випадку втрати Квитка на бланку та/або Електронного квитка, що був одержаний в порядку передбаченому умовами Договору, Користувач (Покупець) має право звернутись до Театру з письмовою заявою встановленого зразка, про повторну видачу Квитка в Точці продажу. З такою заявою до Театру може звернутись виключно особа, що придбала Квиток.

Заявник повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу та квитанцію (фіскальний чек) про оплату Квитка.

6.6. Вказана у п. 6.5. заява розглядається на розсуд Театру. У випадку якщо персональні дані особи, що звертається до Театру з заявою не співпадають з персональними даними, що були вказані при оформленні Замовлення та придбанні Квитка така заява не розглядається.

 

7. ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ

7.1. Гроші за попередньо продані Квитки на вимогу Глядача повертаються Театром не пізніше, ніж за одну годину до початку Заходу.

7.2. У всіх випадках повернення Квитків, крім випадків, що сталися з вини Театру, Глядач вносить плату за послуги (комісійний збір).

7.3. У зв'язку із особливостями виконання Театральних постановок, Адміністрація Театру залишає за собою право вносити зміни до складу виконавців. У разі повернення Квитків через заміну виконавців, кошти повертаються Покупцеві в загальному порядку зі сплатою комісійного збору.

7.4. Розмір комісійного збору залежить від виду та способу оплати Квитка. Комісія фінансової установи при поверненні Квитка сплачується за рахунок особи, що повертає Квиток та включається до комісійного збору.

7.4.1. У разі повернення Електронного квитка розмір комісійного збору складає 12,5% від вартості Квитка.

7.4.2. У разі повернення Квитка на бланку оплаченого банківською карткою в Точці продажу Театру, розмір комісійного збору складає 12,5% від вартості Квитка.

7.4.3. У разі повернення Квитка на бланку оплаченого готівкою в Точці продажу Театру, розмір комісійного збору складає 12,5% від вартості Квитка.

7.5. При повернені Електронного квитка Покупець зобов'язаний надіслати письмову заяву встановленого зразка, на адресу help@opera.com.ua. Заява повинна бути відправлена саме з тієї електронної адреси з якої було здійснено оформлення (придбання) Електронного квитка, завчасно з урахуванням часу на перевірку та обробку документів і, відповідно до вимог пунктупункту 7.1., Покупець також надсилає сканкопію або фото документа, що посвідчує особу (паспорта, військового квитка, студентського квитка, посвідчення водія), відповідний Квиток (ки), квитанцію про оплату та фіскальний чек.

7.6. При повернені Квитка на бланку придбаного у Точці продажу Театру, Покупець зобов'язаний написати письмову заяву встановленого зразка, з пред’явленням документа, що посвідчує особу (паспорта, військового квитка, студентського квитка, посвідчення водія) та пред’явити відповідний Квиток та фіскальний чек.

7.7. Повернення коштів здійснюється саме в той спосіб та саме в тій формі в якій були придбані Квитки, а саме: гроші за Квитки оплачені карткою повертаються виключно на картку з якої була здійснена оплата; гроші за Квитки оплачені готівкою повертаються лише готівкою.

7.8. При повернені Квитків придбаних шляхом безготівкового перерахунку з розрахункового рахунку юридичної або фізичної особи Покупець зобов'язаний написати письмову заяву встановленого зразка, з пред’явленням документа, що посвідчує особу (паспорта, військового квитка, студентського квитка, посвідчення водія, довіреності) та пред’явити відповідний Квиток, фіскальний чек або квитанцію про оплату.

 7.9. При повернені Квитків у разі скасування або зміни дати проведення Заходу за ініціативи Театру, Театр повертає кошти Покупцеві в повному обсязі без письмової заяви та документа, що посвідчує особу (паспорта, військового квитка, студентського квитка, посвідчення водія, довіреності).

7.10. При повернені Квитків, у разі скасування Заходу, організатором якого не є Театр, гроші повертаються Покупцеві виключно після офіційного дозволу організатора Заходу та за погодженням із ним.

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТЕАТРУ

8.1 Театр має право:

 • вносити зміни та/або доповнення до умов цього Договору в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень але з розміщенням нової редакції на Сайті та з повідомленням про зміни/доповнення до умов Договору на Сайті; Зміни вступають в дію з дати публікації Договору з відповідними змінами на Сайті;
 • закрити або призупинити функціонування Сайту та доступу до нього повністю або будь-якої його частини, змінити Сайт, повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача, в тому числі видалити всі неоплачені Замовлення, припинити надання послуг через Сайт;
 • вносити зміни до інформації, що розміщена на Сайті;
 • проводити профілактичні роботи для підтримки працездатності та удосконалення Сайту;
 • змінювати перелік або припиняти надання Послуг;
 • збирати та систематизувати знеособлені  дані для ведення статистки;
 • надсилати SMS повідомлення на мобільний номер Користувача та електронні повідомлення на електронну пошту останнього, що містять інформацію про Театр, послуги, Заходи або інформацію рекламного характеру, тощо;
 • відмовити особі у доступі на Захід у випадку пред’явлення підробленого або спотвореного документу, що не відповідає вимогам дійсності Квитка;
 • відмовити особі у доступі на Захід у випадку порушення Правил поведінки в театрі;
 • відмовити Користувачу у наданні послуг з використанням Сайту;
 • у зв'язку із особливостями виконання Театральних постановок, Адміністрація Театру залишає за собою право вносити зміни до складу виконавців;
 • обмежити продаж Квитків на конкретний Захід через Сайт за 8 (вісім) годин до початку такого Заходу.

8.2. Театр має право направляти Користувачу попередження, обмежувати, припиняти або забороняти доступ до Сайту, анулювати Замовлення, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач не міг користуватися Сайтом, в разі:

 • отримання обов'язкових до виконання рішень регулюючих органів України;
 • у випадку виявлення факту порушення Користувачем положень даного Договору та/або вимог чинного законодавства України;
 • будь-яка інформація, надана в будь-якій формі або розміщена Користувачем, включаючи але не обмежуючись інформацією, що надається Користувачем при оформленні Замовлення на Сайті, не є достовірною, точною або повною;
 • вчинення Користувачем дій, що спричинили або здатні спричинити нанесення шкоди діловій репутації або господарській діяльності Театру;
 • інші дії Користувача чи поведінка будь-яким чином порушують вимоги законодавства України або перешкоджають доступу до театрального мистецтва інших осіб;
 • вчинення Користувачем дій передбачених п. 3.8. Договору;
 • з будь-якої іншої причини на розсуд Театру, без пояснення причин.

8.3. Театр може призупинити доступ Користувача до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок на Сайті з метою усунення останніх. Театр вживає заходів для усунення в найкоротші терміни будь-яких несправностей роботи, але не гарантує відсутності збоїв та помилок. У такому випадку Театр не надає жодних гарантій щодо збереження Замовлень або будь-яких повідомлень.

8.4. Театр зобов’язаний:

 • надавати безкоштовно на Сайті повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку, строку оплати та інформацію про місце проведення, час початку та закінчення вистави, використання чи не використання фонограми, склад виконавців, ціни на квитки, умови їх придбання та повернення, пільги, передбачені для певних груп глядачів, вікові обмеження на відвідання вистави;
 • повертати гроші за попередньо продані квитки на вимогу Покупця, але не пізніше, ніж за годину до початку вистави;
 • здійснювати контроль за належним пропусканням Відвідувачів тільки з квиткам дійсними на даний Захід.

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

9.1. Користувач погоджуєтеся із наступними обов’язковими правилами та застереженнями щодо використання Сайту:

 • Користувач є фізичною особою, яка досягла 18 (вісімнадцяти) років, володіє повною правоздатністю і дієздатністю та має право вступати у договірні відносини з Театром згідно умов Договору;
 • Користувач зобов’язується використовувати Сайт виключно для своїх особистих потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, і відповідно до умов Договору та норм чинного законодавства;
 • Користувач зобов’язується створювати Замовлення і використовувати послуги відповідно на умовах цього Договору та інформації, отриманої на підставі цього Договору;
 • Користувач погоджується та визнає, що будь-яка інформація на Сайті, надається на умовах «як є і як доступно» і не може трактуватися як скеровування до дій чи явну рекомендацію чи перевагу;
 • Користувач використовує цю інформацію та технічні можливості Сайту на власний ризик та без будь яких гарантій від Театру;
 • Користувач погоджується з тим, що самостійно та усвідомлено здійснює вибір та формування Замовлення та  несе відповідальність за всі свої дії та бездіяльність, що грунтуються на інформації, розміщеній на Сайті, а також інформації, наданої Театром;
 • перед прийняттям будь-яких рішень Користувач зобов’язується самостійно вивчити всю доступну інформацію про Заходи (у тому числі ту, на яку йде відсилання до зовнішніх джерел інформації);
 • Користувач підтверджує, що вся інформація, надана при заповненні необхідних даних під час Замовлення є достовірною, точною, актуальною та повною;
 • Користувач зобов’язується своєчасно оновлювати свої контактні та персональні дані, слідкувати за їх точністю та актуальністю.

9.2. Користувач має право:

 • використовувати відповідні функціональні можливості Сайту;
 • отримувати інформацію про правила продажу та повернення Квитків, одержання додаткових платних послуг, наявних Квитках та іншу інформації щодо Заходів на Сайті;
 • створювати Замовлення, придбавати Квитки та/або одержувати послуги резервування Квитків через Сайт;
 • повертати гроші за попередньо придбані Квитки, але не пізніше, ніж за 1 (одну)годину до початку Заходу.

9.3. Користувач зобов’язується:

 • дотримуватися умов даного Договору та законодавства України;
 • зберігати в таємниці та не розголошувати третім особам реквізити Квитка, забезпечити його належний захист від копіювання, розмноження та неправомірного використання третіми особами;
 • дбайливо ставитись до майна Театру, не допускати його ушкодження та знищення;
 • не порушувати авторські права.

9.4. Користувачам та будь-яким іншим особам забороняється:

 • вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту;
 • намагатися отримати доступ до будь-якого Замовлення іншого Користувача шляхом злому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;
 • завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси і інші шкідливі програми;
 • використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації з Сайту;
 • здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних;
 • оформлювати Замовлення та придбавати Квитки з метою їх подальшого продажу (перепродажу);
 • здійснювати продаж (перепродаж) Квитків;
 • оформлювати Замовлення без реального наміру придбавати Квитки, тобто фіктивні Замовлення;
 • умисно спотворювати персональні дані, що вводяться при заповненні форм на Сайті;
 • надавати персональні дані третіх осіб при заповненні форм без їхньої згоди;
 • видавати себе за іншу особу;
 • сканувати, копіювати чи здійснювати будь-яке інше відтворення або спотворення, підроблення Квитка на бланку або Електронного квитка в електронній чи паперовій формі, здійснювати перепродаж третім особам.

 

10. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ТЕАТРУ

10.1. Купуючи Квиток на Заходи Театру, Користувач/Глядач погоджується з даними Правилами і зобов'язується дотримуватися їх. Глядачі в Театрі повинні дотримуватися правил громадського порядку, театрального етикету та правил протипожежної безпеки.

10.1.1. Вхід до приміщення Театру у спортивному та пляжному одязі (шорти, майки, в'єтнамки) СУВОРО ЗАБОРОНЕНО! Відвідувачі допускаються в Зал тільки за умов дотримання дрес-коду.

10.2. Вхід глядачів до приміщення Театру, здійснюється не раніше ніж за 45 хвилин до початку Заходу. Вхід до глядацької зали можливий після першого дзвінка. Після початку Заходу вхід до Зали забороняється. Особа може бути допущена в Зал тільки під час антракту. Театр не зобов'язаний допускати глядача на Захід у випадку втрати Квитка.

10.2.1. У разі виходу Глядача із Зали під час Заходу, він може повернутись до Зали лише після антракту. В такому випадку відповідальна особа Театру має право повторно перевірити його Квиток при поверненні до Зали, а в разі його відсутності має право не допускати такого глядача до Зали.

10.2.2. Займати місця в Залі глядачі зобов’язані згідно нумерації ряду і місця, зазначених у Квитку. У Залі заборонено пересідати на інші місця.

10.2.3. Власник Квитка має зберігати Квиток до закінчення Заходу. Театр має право, для здійснення додаткового контролю, вимагати у Відвідувача пред'явити Квиток під час Заходу.

10.3. Під час знаходження в приміщенні Театру, Глядачі зобов'язані бережливо ставитися до театрального майна. Матеріальні збитки, заподіяні Театру, стягуються з винних осіб у встановленому законодавством України порядку.

10.4. У разі втрати гардеробного жетона (номерка) або біноклю Глядач відшкодовує Театру їх вартість.

10.5. Театр не несе відповідальності за збереження особистих речей глядачів. При втраті особистих речей особа може звернутись до Адміністрації Театру.

10.6. При втраті Квитка чи будь-якому його пошкодженні, виправленні, підробленні глядач на Захід не допускається, вартість квитка не відшкодовується. Театр не несе відповідальності за підроблені Квитки та претензії щодо таких підробок не розглядає. Будь-які претензії щодо придбання підроблених квитків у третіх осіб розглядаються правоохоронними органами за зверненням відповідної фізичної особи у встановленому законодавством України порядку.

10.7. На вечірні Заходи діти віком до 6 років не допускаються. Діти віком від 6 років допускаються на Захід у супроводі дорослих та за наявності окремого Квитка. Діти віком до 4 років допускаються лише на ранкові вистави, безкоштовно в супроводі дорослих і без надання окремого місця.

10.8. При плануванні візиту до Театру глядачів з обмеженими можливостями пересування та людей з особливими потребами, необхідно заздалегідь звернутись до адміністратора за телефоном, (044) 234-71-65 для забезпечення відповідних умов.

10.9. Під час Заходу всі засоби зв'язку повинні бути вимкнені або переведені в режим без звуку. Заборонено використання будь-яких мобільних пристроїв із яскравим свіченням екрану під час Заходу.

10.10. З метою забезпечення охорони авторських та інших суміжних прав фото-, кіно, відео-,телезйомки, будь-які види аудіозапису Заходів або їх фрагментів без спеціального дозволу адміністрації Театру заборонені.

10.11. В Театрі квіти артистам вручаються працівниками Театру після закінчення вистави. Якщо Глядач бажає передати букет виконавцю, він повинен передати його відповідним працівникам заздалегідь і повідомити, кому саме призначені квіти.

10.12. Час перебування Глядача в Театрі після закінчення Заходу обмежується 20 хвилинами.

10.13. Не допускаються на Заходи особи:

 • що мають ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння;
 • з тваринами, птахами, рептиліями.

 

10.14. В приміщенні Театру та під час Заходів глядачам категорично заборонено:

 • проносити до приміщення вогнепальну, газову та/або холодну зброю, спеціальні засоби, вибухові пристрої і піротехніку, газові балончики і пневматичну зброю;
 • палити у Залі та на території Театру (згідно Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»);
 • смітити і розкидати різні предмети (упаковки, жувальні гумки, серветки тощо);
 • лаятися, грати в азартні ігри, агресивно поводитися, порушувати тишу, використовувати предмети, що створюють шумовий ефект або іншим чином перешкоджають нормальному виконанню та перегляду Театральної постановки;
 • створювати перешкоди у роботі працівникам Театру, самовільно входити до службових та технічних приміщень;
 • проносити до Зали великогабаритні речі які можуть заважати іншим Відвідувачам чи працівникам Театру та порушувати правила безпеки;
 • проносити до Зали будь-які продукти харчування та напої.

10.15. У випадку порушення глядачем вимог даного Договору та Правил відвідування Театру, співробітники Театру мають право вимагати у глядача негайно припинити вказане порушення та залишити приміщення Театру. У випадку відмови глядача припинити порушення правил відвідування Театру або залишити приміщення Театру, Працівники Театру мають право самостійно із залученням представників служби охорони та/ або поліції вивести правопорушників із Театру.

10.16. Якщо глядач не допущений до Заходу або виведений з Заходу в наслідок порушення ним вимог даного Договору та Правил відвідування Театру, такий глядач не має права на повернення коштів за Квиток.

 

11. АВТОРСЬКІ ПРАВА

11.1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти і їх добірки, є об'єктами виключних прав Театру і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені. Кожен з вказаних об'єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.

11.2. Ніщо в даному Договорі не може бути розглянуте як передача виключних прав або прав на використання на вказані об’єкти інтелектуальної власності.

11.3. Забороняється будь-яке копіювання інформації з Сайту без попередньої домовленості з Театром, крім тієї інформації, що безпосередньо надсилається Користувачу при наданні Послуг, а також інформації, що вводиться Користувачем особисто.

11.4. Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з Сайту має супроводжуватися посиланням на джерело та не містити образливої інформації або такої, що може ввести в оману третіх осіб.

11.5. Забороняється використовувати Електронне зображення квитка, зображення Електронного квитка або Квитка на бланку з метою спотворення Квитка або створення підроблених Квитків.

11.6. Сервіс може містити лінки/посилання на веб-сайти третіх сторін, які не підтримуються Театром. Крім того, інші веб-сайти також можуть містити посилання на Театр. Театр не несе відповідальності за зміст цих веб-сайтів, як не відповідає і за саму наявність таких веб-сайтів чи за будь-які втрати, збитки чи шкоду, що виникають у зв'язку з утриманням цих веб-сайтів. Посилання на інші веб-сайти призначені виключно для зручності Користувачів, і не мають на увазі схвалення Театром даних таких веб-сайтів або асоціації з їх діяльністю.

 

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

12.1. При використанні Сайту та одержанні послуг Користувач може надавати інформацію щодо себе.

12.2. Розміщуючи на Сайті свої персональні дані або персональні дані інших осіб, заповнюючи будь-які форми Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він отримав на це згоду осіб, персональні дані яких надаються.

12.3. У випадку введення персональних даних будь-яких третіх осіб, особа, яка вносить такі дані підтверджує та гарантує Театрові, що отримала дозвіл на таке введення та використання таких персональних даних згідно чинного законодавства України.

12.4. Суб'єкт персональних даних має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

12.5. Коли Користувач отримує доступ до Сайту, автоматично може збиратись інформація про Користувача, в тому числі це є:

 • Лог файли: реєструється інформація про використання Сервісу, в тому числі тип використовуваного пристрою, використовуваних функцій, час доступу, і IP-адреса через яку здійснюється доступ.
 • Інформація про пристрій: збирається інформація про пристрій, який використовується для доступу до Сервісу, включаючи інформацію про програмне забезпечення пристрою та апаратні засоби, унікальні ідентифікатори пристрою, функціональні особливості, інформацію про мережі мобільного зв'язку і часовий пояс, стан системи: процесор, пам'ять, мережу каналів і т.д.
 • Інформація про використання: збирається інформація, що відноситься до користування Сервісом, в тому числі і дії, записи, досягнення і взаємодії з іншими Користувачами, якщо такі є.
 • Інформація про активність пристрою: збирається інформація про діяльність пристрою, така як, але не обмежуючись - події блокування, розблокування екрану, дзвінки і т.д. (зміст дзвінків не збирається).
 • Інформація про Користувача: Можуть направлятись анкети, де Сервіс може ставити питання щодо інформації про Користувача. Вся така інформація, яка збирається при заповненні Користувачем анкет буде знеособлена.
 • Геолокації: збирається інформація про геолокації.

12.6. Театр буде зберігати і використовувати інформацію на стільки, на скільки необхідно для того, щоб надавати Користувачам послуги і до тих пір, доки таке використання буде визнано Театром доцільним.

 

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Користувачі несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Дії Користувача, спрямовані на перешкоджання господарської діяльності Театру, або такі дії, що завдають шкоди діловій репутації Театру чи перешкоджають доступу громадян до театрального мистецтва, дають право Театру на використання оперативних засобів реагування з метою припинення таких дії, а також на захист у встановленому законодавством порядку. Театр може звернутись до правоохоронних та судових органів.

13.3. У випадку виявлення вказаної в п. 13.2. діяльності, відповідна особа або суб’єкт господарювання (його посадові особи), можуть бути притягнуті до адміністративної, кримінальної, цивільної відповідальності згідно чинного законодавства України.

13.4. У разі нанесення збитків майну Театру, глядач відшкодовує суму збитків у повному обсязі.

13.5. У разі порушення глядачем Правил відвідування Театру, такий глядач може бути позбавлений права відвідати Захід навіть за наявності Квитка. В такому разі гроші за Квиток не повертаються.

13.6. У випадку завдання збитків Театру в наслідок вказаної діяльності або пошкодження майна Театру, включаючи упущену вигоду, такі збитки мають бути компенсовані порушником в повному обсязі.

13.7. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

13.8. Театр не несе відповідальності у випадку відмови від допуску до Зали чи території Театру Покупців, які придбали квитки поза Точкою продажу або його електронної Системи у третіх осіб.

13.9. Театр не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Користувачем для звернення до Інтернет-сайту Театру, а також за збереження інформації, в тому числі Електронного квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цього Договору.

 

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Текст даного Договору є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Договору розміщується на Сайті.

14.2. Даний Договір може бути змінений та/або доповнений Театром в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Факт продовження користування Сервісом підтверджує згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

14.3. Користувачі зобов’язується самостійно та регулярно перевіряти оновлення умов Договору і його останньої редакції.

14.4. До цього Договору і відносин між Театром та Користувачем застосовується законодавство України. Відносини, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України. Цей договір є безстроковим.

14.5. У разі якщо будь-яка з умов або положень Договору буде визнана будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

14.6. Користувач погоджуються та усвідомлює, що у випадку порушення ними правил цього Договору, виникнення у Театру підозри щодо порушення ним правил цього Договору і у будь-якому випадку, вони можуть бути заблоковані на Сайті на розсуд Театру без роз’яснення причин.

14.7. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.